O.S.K. KAMELEON

Opłaty za egzamin państwowy dla prawa jazdy

Za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych i motorniczych, zwanych dalej "osobami egzaminowanymi" pobiera się opłatę w wysokości:

1) 30 zł - za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;
2) 180 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii A1 lub A;
3) 140 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B;
4) 170 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
5) 200 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
6) 245 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
7) 125 zł - za egzamin praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem"
Z Dziennika Ustaw z 2013 r. poz. 78

Zmiana opłat

§ 7a. Opłatą za egzamin, o której mowa:

1) w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:
a) zwiększa się o 50% - w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,
b) zmniejsza się o 50% - w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeśeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;

2) wniesioną odpowiednio za pełny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50%, jeśeli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.

Z Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 217 poz. 1835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)

Zmiana terminu egzaminu

Zmiany terminu egzaminu bez zmniejszenia opłat o 50% można dokonać do poniedziałku do godz. 19.00 tygodnia poprzedzającego datę egzaminu.W wyjątkowych wypadkach (choroba, śmierć w rodzinie itp) jest to możliwe jeśli zainteresowany zwróci się z prośbą do Oddziału Terenowego w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu- wycofanie egzaminu jest możliwe na podstawie L-4 lub aktu zgonu przedłożonego przez osobę upoważnioną w Oddziale Terenowym

Potrzebne dokumenty:

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

Udając się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań,
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4) zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
5) kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiadasz.

Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin:

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz składa odpowiednio:

1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2) wniosek o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego, w przypadku gdy egzamin odbywa się na pojeździe osoby niepełnosprawnej;
3) wniosek o udział w egzaminie instruktora który przeprowadzał szkolenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora.
Upoważnienie (składają tylko osoby składające dokumenty w imieniu kandydata).

Script logo